Tiráž a prohlášení o ochraně osobních údajů

Zastupující představenstvo
Horst Binnig (Chairman), Olaf Hedden, Peter Sebastian Krause

Osoba odpovídající za obsah podle § 5 německého telekomunikačního
zákona a § 55 německé státní smlouvy o rozhlasovém vysílání

Rheinmetall Automotive AG
Podniková komunikace
Peter Hartung

Tel. +49 7132 33-0
Fax +49 7132 33-3150

Kontaktní osoba, daně
Rheinmetall AG
Central Department Taxes
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf

Dr. Ingo Ernsting
Tel. +49 211 473-01
Fax +49 211 473-4344

Sídlo okresního soudu: Stuttgart
Zápis do obchodního rejstříku č.: HRB 109233
DIČ: DE 170727216

 

Disclaimer

1. Ručení za obsah
Všechny poskytované informace jsou společností Rheinmetall Automotive AG nabízeny nezávazně a s vyloučením jakékoliv záruky nebo příslibu.

Informace uvedené v rámci naší internetové nabídky byly společností Rheinmetall Automotive AG svědomitě vyhledány a zkontrolovány. Přesto nejsou omyly vyloučeny, informace nemusí být úplné nebo mohlo dojít ke změně již uvedených informací. Za správnost, úplnost, aktuálnost nebo kvalitu uvedených informací proto společnost Rheinmetall Automotive AG nepřebírá žádnou záruku nebo ručení. Je vyloučeno jakékoliv ručení společnosti Rheinmetall Automotive AG za škody, především za škody přímé nebo nepřímé a za škody hmotné nebo nehmotné vyplývající z použití nebo z nesprávného použití informací, neúplných resp. chybných informací uvedených na internetových stránkách společnosti Rheinmetall Automotive AG, s výjimkou škod vzniklých úmyslně nebo z důvodu hrubé nezodpovědnosti společnosti Rheinmetall Automotive AG.

Společnost Rheinmetall Automotive AG si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo vymazání částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení, nebo zveřejnění částečně nebo s konečnou platností ukončit. Povinnost aktualizace informací obsažených na internetových stránkách neexistuje.

I když se společnost Rheinmetall Automotive snaží o to, aby byly stránky společnosti Rheinmetall Automotive AG udržovány bez virů, záruku za to MS Motorservice International neposkytuje. Před stažením informací jste pro vlastní ochranu povinni zajistit přiměřené bezpečnostní zařízení a virový prohlížeč.

2. Vyloučení záruky
V případě akciových kurzů společnosti Rheinmetall AG a akciových společností v rámci skupiny Rheinmetall se s patnáctiminutovou časovou prodlevou snažíme zobrazovat nejaktuálnější kurzy, které ovšem nejsou určeny pro běžný obchod s akciemi. Rheinmetall v příslušných kurzovních informacích neinformuje o příp. nepřesnostech, zpožděných informacích z burzy a o souvisejících transakcích. V rámci informací, které jsou uvedeny na naší webové stránce, neprovádíme reklamu na nákup akcií nebo na obchodování s akciemi. Veškeré informace můžeme odstranit, změnit nebo doplnit bez předchozího upozornění.

3. Autorská práva
Obsah a struktura webových stránek společnosti Rheinmetall Automotive AG podléhají ochraně na základě autorského práva a jiných ochranných zákonů. Pro úplné nebo částečné kopírování, úpravu, předávání, zpracování nebo jiné zhodnocení informací a dalšího obsahu webových stránek Rheinmetall Automotive AG (elektronicky, digitálně nebo jiným způsobem), především pak použití textů, částí textů, obrazového materiálu, ochranných značek a ochranných známek  je nutno si vyžádat předchozí písemný souhlas společnosti Rheinmetall Automotive AG.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

společnosti Rheinmetall Automotive AG

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velice vážně. Z toho důvodu samozřejmě vždy nakládáme s Vašimi osobními údaji v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Pro ochranu Vašich osobních údajů jsme zajistili odborného a spolehlivého externího pověřence ochrany osobních údajů. Externí ochranu osobních údajů provádí poradenská společnost UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

V následujícím textu bychom Vás chtěli informovat o zpracovávání osobních údajů.

Získávání, shromažďování a zpracování osobních údajů

Naši internetovou nabídku můžete v zásadě využívat, aniž byste odhalili Vaši identitu. Pokud bychom od Vás požadovali na našich internetových stránkách např. v rámci kontaktních formulářů nebo při přihlášení/registraci osobní údaje (např. jméno, adresu nebo e-mailovou adresu), probíhá to na dobrovolné bázi. Tyto informace používáme pro vlastní obchodní účely (například zasílání požadovaných materiálů/informací).

Pokud máte jakékoli dotazy, nabízíme Vám možnost kontaktovat nás prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách.  V tomto případě je nutné uvést údaje označené jako povinné údaje, aby bylo možné přiřadit dotaz a zodpovědět jej. Další údaje lze poskytnout dobrovolně. Zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi se uskutečňuje dle čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. a GDPR na základě Vašeho dobrovolného souhlasu.

Námi získané osobní údaje pro použití kontaktního formuláře budou po vyřízení Vašeho dotazu a po uplynutí daňové a obchodněprávní povinnosti k uchovávání vymazány.

Poskytnutý souhlas – například za účelem zasílání newsletteru nebo jiných zajímavých informací z naší firmy – můžete kdykoli stáhnout bez uvedení důvodů s účinkem do budoucna.  Za tímto účelem můžete použít výše uvedený kontaktní formulář nebo jiný způsob uvedený v newsletteru.

Předávání dat

Vaše data nepředáváme ke komerčním ani k nekomerčním účelům třetím stranám, aniž bychom zásadně od Vás neobdrželi souhlas. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud to zákon připouští [např. na základě článku 6 GDPR] a/nebo požaduje. Částečně využíváme poskytovatele služeb pro zákonem určené zpracování údajů; internetové stránky jsou tedy hostovány u Ueberbit a stará se o ně Ueberbit. Plná odpovědnost za zpracování dat zůstává nám. Dále na webových stránkách používáme částečně pluginy jiných poskytovatelů; níže jsou uvedeny podrobnosti.

Upozorňujeme Vás na to, že k výše uvedeným účelům předáváme Vaše osobní údaje v rámci našeho sdružení koncernů i jiným celosvětově činným společnostem [viz „O nás“]. Přenos dat probíhá na základě oprávněného zájmu, abychom Vám mohli nabídnout komplexní nabídku služeb.

Jedná se také o společnosti mimo EU/EHP. Zajišťujeme přiměřenou úroveň ochrany údajů uzavřením standardních smluvních doložek//Binding Corporate Rules/Privacy Shield. Můžete si je u nás kdykoli bezplatně vyžádat na: Externí pověřenec ochrany osobních údajů.

Cookies
Tato internetová stránka využívá soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu používání internetových stránek a při Vaší další návštěvě Vás automaticky rozpoznají. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče. To může mít případně za následek, že nebudete moci využívat všechny nabídky v jejich úplném rozsahu.

Microsoft Internet Explorer: V menu Nástroje / Možnosti internetu / Ochrana osobních údajů / Posuňte posuvník nahoru k "Blokovat všechny soubory Cookies". Potvrďte změnu.
Mozilla Firefox: V menu Nástroje / Možnosti / Soukromí / Smazat / Cookies / Smazat soukromé údaje. Potvrďte změnu.

Protokolování
Při každém použití internetových stránek se vyhotovují a zpracovávají protokoly, které slouží ke statistickým účelům, přičemž každý uživatel při tom zůstává anonymní:

 • HTTP referer (stránka, z jejíhož linku jste se dostali na tyto internetové stránky)
 • Hledané výrazy (u vyhledávačů jako HTTP referer)
 • K určení země původu a poskytovatele se vyhodnocuje IP-adresa a z důvodů ochrany před spamy se ukládá při zadávání formuláře
 • Prohlížeč, operační systém, instalované pluginy a rozlišení obrazovky
 • Doba strávená na internetových stránkách

Uvedené údaje zpracováváme na základě svého oprávněného zájmu dle čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. f GDPR pro následující účely:

 • zajištění hladkého připojení na webové stránky,
 • zajištění pohodlného využívání našich webových stránek,
 • vyhodnocení zabezpečení a stability systému a
 • pro další administrativní účely.

Vyhrazujeme si tato data následně kontrolovat, pokud zjistíme konkrétní náznaky protiprávního použití. Údaje budou okamžitě vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro dosažení tohoto účelu, nejpozději avšak po šesti měsících.

Odpovědnost za vlastní obsah
Obsah těchto internetových stránek byl vypracován s maximální pečlivostí. Za správnost, kompletnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služeb odpovídáme na těchto internetových stránkách za vlastní obsah dle všeobecných zákonů.

Odpovědnost za odkazy (obsahy externích poskytovatelů)
Od tohoto vlastního obsahu je nutno odlišovat křížové odkazy („linky“) na obsahy poskytované jinými poskytovateli. Na jejich obsah nemáme jakýkoli vliv; za obsah propojených internetových stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek.

Práva dotčených osob
Informujeme Vás tímto, že v souladu s článkem 15 a násl. GDPR máte vůči nám v souladu se zde definovanými zákonnými předpoklady právo na informace o příslušných osobních údajích a na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování nebo práva vznést námitku vůči zpracování a práva na přenositelnost dat. Rovněž máte v souladu s článkem 77 GDPR právo podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu údajů, pokud se domníváte, že zpracování příslušných osobních údajů porušuje toto nařízení. Pokud je zpracování založeno na článku 6, odstavci 1, písmenu a GDPR nebo článku 9, odstavci 2, písmenu a GDPR (souhlas), máte dále právo kdykoli stáhnout souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do stažení.

Právo na informace, čl. 15 GDPR
Máte právo požadovat informace o tom, zda a do jaké míry jsou zpracovávány osobní údaje (zejména účel zpracování, příjemce údajů, doba uložení atd.).

Právo na opravu, čl. 16 GDPR
Máte právo požadovat opravu uložených údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné. To zahrnuje právo na doplnění dodatečnými prohlášeními či sděleními.

Právo na výmaz, čl. 17 GDPR
Máte právo požadovat výmaz osobních údajů. To je možné například v případě, že údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny, nebo se údaje musí vymazat na základě právních povinností. V konkrétním případě však toto právo může být vyloučeno.

Právo na omezení zpracování, čl. 18 DDPR
Máte právo nechat omezit zpracování osobních údajů. To je možné například tehdy, pokud jsou Vaše údaje nesprávně zaznamenány nebo se zpracování údajů uskutečňuje neoprávněně. V případě omezení zpracování lze údaje zpracovávat pouze v úzce vymezených případech.

Právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR
Máte právo požadovat vydání příslušných údajů o Vás v běžném elektronickém, strojově čitelném formátu dat, a sice Vám nebo Vámi jmenovanému správci, pokud jste tyto údaje poskytli sami.

Právo vznést námitku, čl. 21 GDPR
Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, s účinkem do budoucna, pokud zpracování údajů probíhá k ochraně oprávněných zájmů (srov. čl. 6, odst. 1 písm. e), f GDPR).  V případě vznesení námitky se ověří, zda trvají zákonné předpoklady pro zpracování Vašich údajů, pokud tomu tak není, zanechá se jakéhokoli dalšího zpracování Vašich údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR
Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu Unie nebo v členském státě kvůli případnému porušení nařízení o ochraně údajů.

Změna našich ustanovení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času upravit, aby stále odpovídalo aktuálním právním požadavkům nebo abychom mohli provést změny našich služeb v rámci ochrany osobních údajů, např. při zavádění nových servisních služeb. Pro Vaši další novou návštěvu internetových stránek pak platí nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

Webová analýza pomocí Google Analytics
Tato webová stránka používá službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači, a umožňuje analýzu Vámi používaných webových stránek. Informace o Vašem použití této webové stránky (vč. Vaší zkrácené IP adresy) vytvořené soubory cookies jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a na tomto ukládány. Tyto informace Google použije, aby vyhodnotil Vaše používání webové stránky, sestavil pro provozovatele webových stránek protokoly o aktivitách na webové stránce a poskytl další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. Google bude rovněž tyto informace případně předávat třetím stranám, pokud je to zákonem předepsáno, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tato data na zakázku společnosti Google. V žádném případě nebude Google dávat do spojitosti Vaši IP adresu s jiným daty společnosti Google.

Použití Vašich dat prostřednictvím nástroje Google Analytics můžete odmítnout tím, že si do Vašeho prohlížeče instalujete doplňkový program „Add-on“. K tomuto účelu můžete použít následující link, který Vás dovede na stránku Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout [externí stránka].

 

 

Google Tag Manager and Google Maps
Tato webová stránka používá Google Tag Manager. Prostřednictvím této služby lze spravovat tagy webové stránky prostřednictvím plochy. Google Tool Manager implementuje výlučně tagy. To znamená: Nepoužívají se cookies a neshromažďují se žádné osobní údaje. Google Tool Manager aktivuje ostatní tagy, které opět případně shromažďují data. Google Tag Manager však neumožňuje přístup k těmto datům. Pokud byla na úrovni domény nebo cookies provedena deaktivace, zůstane platná pro všechny trackovací tagy, pokud jsou naimplementovány prostřednictvím Google Tag Manager.

Abychom Vám usnadnili příjezd, nabízíme Vám pro zobrazení map a plánů příjezdu využit Google Maps. Google Maps provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tyto stránky pro Vás označujeme příslušným způsobem.

Použitím této služby souhlasíte, aby Google získával, shromažďoval a zpracovával takto získané nebo Vámi zadané údaje. Podmínky pro použití Google Maps naleznete na adrese www.google.com/intl/cs_cs/help/terms_maps.html [externí stránka].

Podrobnosti naleznete v Centru ochrany dat google.de: Transparentnost a Možnosti volby a ustanovení o ochraně dat.

YouTube
Naše webové stránky využívají pluginy stránky YouTube společnosti Google. Provozovatelem stránky je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginy YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Při tom je serveru YouTube sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili. Jste-li přihlášeni na Vašem účtu YouTube, umožníte společnosti YouTube, přiřadit Vaše chování na internetu přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte z Vašeho účtu YouTube. Další informace o nakládání s daty uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy [externí stránka]

Dotazy
Máte-li dotazy ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který Vám je spolu se svým týmem k dispozici i v případě žádostí o informace, požadavků nebo stížností.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
Externí pověřenec ochrany osobních údajů
UIMC DR. VOSSBEIN GmbH & Co. KG
Otto-Hausmann-Ring 113
42115 Wuppertal
http://Datenschutz.UIMC.de
Tel: 0202 – 946 7726 200

Použití cookie a ochrana údajů

Pro optimální vytvoření a neustálé vylepšování svých webových stránek a ke statistickým účelům požívá Rheinmetall Automotive na vašem přístroji soubory cookie. Zde najdete podrobnější informace o použití souborů cookie, naše impressum a také pokyny o ochraně dat.

Kliknutím na „OK“ potvrdíte, že jste vzali na vědomí upozornění o použití souborů cookie, prohlášení o ochraně dat a impressum. Své nastavení souborů cookie pro tuto webovou stránku můžete kdykoliv také změnit.

Nastavení soukromí

Přehledné informace o ochraně údajů jsou pro nás velmi důležité. Na našich stránkách získáte přesné informace o volitelných nastaveních a jejich účinku. Vaše zvolené nastavení můžete kdykoliv měnit. Bez ohledu na zvolené nastavení nebudeme shromažďovat informace týkající se Vás jako osoby (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích). O vymazání souborů cookie se informujte ve funkci nápovědy svého prohlížecího programu. Podrobnější informace viz Prohlášení o ochraně dat Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Nastavení svého soukromí změníte kliknutím na příslušná tlačítka

Nutné

Soubory cookie nutné pro systém zajišťují správnou funkci webové stránky. Bez těchto souborů cookie může docházet k chybné funkci nebo chybovým hlášením.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat nastavení, která jste na této stránce provedli

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Komfort

Tyto soubory cookie usnadňují pohodlnou návštěvu webové stránky a ukládají příkladná nastavení, abyste tato nemuseli opětovně provádět při každé návštěvě stránky.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Statistika

Statistické soubory cookie nám umožňují anonymně, bez shromažďování informací o Vaší osobě, provádět vyhodnocení o použití naší webové stránky. Díky tomu máme možnost měřit výnosnost stránky a tuto neustále vylepšovat, abychom Vám nabízeli její lepší použití.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Nastavení do-not-track (DNT) Vašeho prohlížecího programu samozřejmě a zásadně respektujeme. V takovém případě se soubory tracking cookie nepoužívají a nejsou načítány funkce tracking.